A szerződés tartalmi követelményei

szept 6, 2021 | Cégügyek, Egyéb

A mindennapi életben gyakran találjuk magunkat olyan helyzetben, amikor valakivel meg kell állapodnunk, ekkor érdemes szerződést kötni írásban, hogy előre lefektessük a felek jogállását, az elvárt követelményeket.

Szerződési alapelvek 

A polgári jogviszony alanya mind természetes és jogi személy is lehet. Egy szerződés megkötése szempontjából kiemelkedően fontos, hogy a szerződni kívánó fél, az említett polgári jog alanya rendelkezik-e szerzőképességgel. Azaz, hogy jogok és kötelezettségeknek lehet az alanya, hiszen a szerződés mindig kötelemfakasztó.

A szerződésekhez kapcsolódó fontos alapelvek:

 • pacta sunt servandra
 • clausula rebus sic sentibus
 • szerződési szabadság
 • visszterhesség vélelme
 • együttműködési és tájékoztatási kötelezettség

Szerződéskötés két vagy több fél között

A szerződés köthető két vagy több fél között. A felek között az akarat kölcsönös, a lényeges kérdésekben konszenzus született. Ennek megfelelően kölcsönös akaratukkal jöhet létre a szerződés.

A legtöbb szerződés esetében a felek lehetőséget kapnak, hogy maguk állapíthatják meg a szerződésben foglaltakat. A magyar jogszabály leírja, hogy a szerződés olyan lényeges elemeiben nem kell külön megállapodni a feleknek, amit a Ptk. a vonatkozó jogszabály rendez.

A szerződést, azon belül a felek a jogaira és kötelezettségeire vonatkozó szabályokat a felek azonos akarattal megváltoztathatják, ha a Ptk. az eltérést a sorai között nem tiltja.

A szerződések legfontosabb tartalmi részei 

Véleményem szerint szerződés kötelező és érdemes tartalmi pontjai:

 • a szerződés megnevezése
 • a felek pontos meghatározása, jogállásuk
 • a szerződés hatálya megszűnése
 • a szerződés tárgya
 • a felek jogai és kötelezettségei
 • teljesítés
 • fizetési feltételek, díj meghatározása
 • szerződést biztosító mellékkötelezettségek
 • vis maior
 • jogi iránymutatás
 • kelt
 • aláírás

A szerződés tartalma

 

A szerződés tartalma részletesen 

A szerződés megnevezése fontos tartalmi elem, hiszen már ebből következtetünk a jogügylet lényegére, annak céljára. Mivel a magyar polgári jogban számos szerződéstípussal találkozunk, ezért pontos behatárolása komoly jogászi megfontolást igényel.

A haza jogban lefektetett a partnerválasztás szabadsága. Tehát bárki szabad elhatározásból szerződést köthet az általa választott szerződő féllel. E szabadságnak egy korlátját ismerjük, amikor szerződő partnerünk csak meghatározott lehet, ilyen pl. a bankkölcsön szerződés, amikor a szerződés értelemszerűen csak a bankkal köthető meg.

A szerződés időbeli hatálya mutatja meg számunkra, hogy a felek által megkötött szerződés melyik napon lép életbe. Ettől a naptól a szerződés a felekre annak megszűnéséig kötelező. Így értelemszerűen ezen pontban érdemes feltűntetni, hogyan szűnhet meg a szerződés. A Ptk. rögzíti a szerződés megszűnésre vonatkozó alapeseteket. Érdemes megemlíteni, hogy a szerződés megszűnése, az elállása a szerződéstől és a szerződés felmondása nem azonos jogintézmények. Elmondható, hogy megszűnés legjellemzőbb módja a teljesítés.

Szerződés megszüntetésének menete

A szerződés megszüntetése gyűjtőfogalomként is értelmezhető, ezen belül különböző megszüntetési mód említhető. Ilyen:

 • a megszűntető szerződés
 • a felbontó szerződés
 • felmondás
 • elállás

A megbízási szerződés esetében a szerződés tárgya a megbízó által a megbízottra bízott feladat ellátása. Fontos elem, hiszen e nélkül a szerződés okafogyottá válna.

A felek jogai és kötelezettségei, a másiktól elvárt teljesítés. Fontos meghatározni, hogy mit kívánunk szerződő partnerünktől, és ezért mit nyújtunk mi.

A teljesítés legfontosabb célja a kikötött magatartás beteljesülése, véghezvitele, amely a szerződés által lefektetett érdek, cél beteljesülése. A teljesítésnek olyannak kell lenni, hogy az a kötelem tartalmának megfeleljen. A teljesítés fontosságát mutatja a hozzá kötött polgári jogi alapelvek sora. Ilyen:

 • reális teljesítés
 • teljesítési jóhiszeműség
 • együttműködési és tájékoztatási kötelezettség.

A szerződéses kötelem a megfelelő teljesítés megléte esetén megszűnik.

Ilyen eset pl. a megbízási szerződés esetén a rábízott feladat ellátása, és ezért megfelelő ellenérték, a munkájáért járó díj átadása, melynél fontos, hogy pontosan meghatározott legyen. Jó, ha a szerződésünk részét képezi a fizetés módja, formája, gyakorisága, esedékessége.

Hogy miként biztosíthatjuk magunkat, hogy a másik fél magatartása nem okoz nekünk kárt? A szerződést biztosítékai lesznek segítségül, ilyen pl. az adásvételi szerződés esetén a foglaló, vagy vállalkozási szerződés esetében a kötbér.

Amennyiben saját szerződésemet írnám, e pontban biztosan részletezném a vis maior által bekövetkezett károkért való felelősség szabályait is, melynek szabályozása már a római korban is megtalálható, ám nem ritka, hogy a szerződésekből kimarad.

Szerződésünk végére érve három lényeges követelménnyel kell zárunk írásunkat. A jogi iránymutatás a Ptk.-ra hivatkozással, illet alaki követelmény a szerződés keletkezési helyének és idejének szerződésbe foglalása, illetve valamennyi szerződő partner aláírása.

Amennyiben Ön is szerződést kíván kötni, és annak szakértői útját választaná, forduljon hozzánk bizalommal!

Legutóbbi bejegyzések

Kaució: alapvető tudnivalók al- és főbérlőknek

Rengeteg magyar él albérletben és találkozott már a kaució fogalmával, sőt ki is fizette azt. Ennek ellenére sokak számára továbbra sem mindig egyértelmű néhány dolog ezzel kapcsolatban. Például, hogy mi az a kaució pontosan, miért fizetjük, vagy mi alapján számítja...